Met ingang van 3 mei 2016 wor­den de arres­ten in bur­ger­lij­ke zaken de dag van de uit­spraak elek­tro­nisch ver­zon­den aan de advo­ca­ten in zake. Voor­waar­de De advo­ca­ten die­nen met hun eigen elek­tro­ni­sche iden­ti­teits­kaart hun con­clu­sies en/of over­tui­gings­stuk­ken via e‑Deposit in het dos­sier neer­ge­legd te heb­ben. Zij die­nen dit slechts een­maal zelf te doen, nadien kan ook een mede­wer­ker van het kan­toor van […]

Lire : Het hof van beroep te Ant­wer­pen zet een nieu­we stap op weg naar het elek­tro­nisch dos­sier ! – Jubel