Met ingang van 3 mei 2016 wor­den de arres­ten in bur­ger­lijke zaken de dag van de uits­praak elek­tro­nisch ver­zon­den aan de advo­ca­ten in zake. Voorwaarde De advo­ca­ten dienen met hun eigen elek­tro­nische iden­ti­teits­kaart hun conclu­sies en/of over­tui­ging­ss­tuk­ken via e‑Deposit in het dos­sier neer­ge­legd te heb­ben. Zij dienen dit slechts een­maal zelf te doen, nadien kan ook een mede­wer­ker van het kan­toor van […]

Lire : Het hof van beroep te Antwerpen zet een nieuwe stap op weg naar het elek­tro­nisch dos­sier ! – Jubel