Geoffrey DELIÉGE
Geof­frey DELIÉGEadvo­caat te Verviers
Inge­schre­ven bij de Balie van Ver­viers sinds 2005
Met erva­ring in bur­ger­lij­ke en han­dels­za­ken, op zeer uit­een­lo­pen­de gebie­den in bedrijfs­recht, met name wat betreft dis­tri­bu­tie­over­een­kom­sten en zaken met een inter­na­ti­o­na­le karakter.

Telefoonlijn

maan­dag – vrij­dag: 13:30 – 17:00

Werk­da­gen, behal­ve verhindering.

AVOCAT GEOFFREY DELIÉGE